Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦUTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú): Chuyên đề CÔNG DÂN TOÀN CẦU

12-04-2023
Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) Trong buổi chuyên đề “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”, Mr.Anthony đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh như sau:
Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú)
Trong buổi chuyên đề “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”, Mr.Anthony đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh như sau:
  • The importance of English
Tầm quan trọng của tiếng Anh
  • “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. — Frank Smith”
There is a good quotation “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way”. I think this quote is very true. I also think that people should learn as many foreign languages as possible, as it broadens your view on life and cultures. To know more foreign languages will bring you many more opportunities to improve your life.
“Một ngôn ngữ mở ra cho bạn một hành lang dẫn lối trong đời. Hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa dọc con đường ấy cho bạn.”
Có một câu danh ngôn rất hay “Một ngôn ngữ mở ra cho bạn một hành lang dẫn lối trong đời. Hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa dọc con đường ấy cho bạn.”. Thầy nghĩ rằng trích dẫn này là rất đúng. Thầy cũng nghĩ rằng mọi người nên học càng nhiều ngoại ngữ càng tốt, vì nó mở rộng tầm nhìn của bạn về cuộc sống và các nền văn hóa. Biết thêm ngoại ngữ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn để cải thiện cuộc sống.
  • English an international language?It is a world language, English is an international language, it is one of the most spoken languages in the world.400 million people speak English as a first language and for 600 million people, it is spoken as a second language.It is the official language in 67 countries and 27 non-sovereign countries.
Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế?
Nó là ngôn ngữ thế giới, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, nó là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới.
400 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất và 600 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
Đây là ngôn ngữ chính thức tại 67 quốc gia và 27 quốc gia không có chủ quyền.
  • English - the language of trade and business
  • In many countries, English occupies a very important place as a language of diplomacy, trade and business. 90% of the world's transactions are in English. World financial funds and exchanges operate in English. Financial giants and large corporations use English regardless of the country they are in.
Tiếng Anh - ngôn ngữ thương mại và kinh doanh
Ở nhiều quốc gia, tiếng Anh chiếm một vị trí rất quan trọng như một ngôn ngữ ngoại giao, thương mại và kinh doanh. 90% giao dịch trên thế giới là bằng tiếng Anh. Các quỹ và sàn giao dịch tài chính thế giới hoạt động bằng tiếng Anh. Những gã khổng lồ tài chính và các tập đoàn lớn sử dụng tiếng Anh bất kể họ ở quốc gia nào.


hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268